ORGANISASJONSUTVIKLING

 

Organisasjonsutvikling (OU) som fagområde tar utgangspunkt i et helhetsperspektiv på organisasjonen. En organisasjon er en mer eller mindre kompleks sammensetning av systemer, strukturer, prosesser og mennesker, alt avhengig av størrelse, funksjonsområde og bindinger mot omgivelsene. Disse forholdene henger tett sammen og påvirker hverandre på ulike måter, hvilket innebærer at det er vanskelig å gjøre endringer på et område uten at det får konsekvenser for, eller påvirkes av, forhold på andre områder.  Eksempelvis kan omorganiseringer, eller bare anskaffelse av et nytt IT-system bli en feilinvestering fordi man ikke har tatt hensyn til behov for opplæring, rutineendringer, ansvarsforhold, kultur, annen teknologi osv.  Kompetanseutviklingstiltak kan på sin side ha dårlig effekt, og resultere i frustrasjon fordi ny kompetanse ikke samsvarer med ansvar og myndighet, eller at rutiner, systemer og kultur ikke muliggjør utnyttelse av ny kompetanse osv.

 

Utviklingstiltak – både store og små – bør derfor vurderes i lys av flere perspektiver på organisasjonen. Organisatorisk kunnskap og prosess-ferdigheter vil være viktig for at tiltak skal gi ønsket og nødvendig «return of investment». Ofte kan det være fornuftig og regningssvarende med eksterne øyne og kompetanse for å se problemer og muligheter, og drive utviklingen fremover.

 

AF-kompetanse tilbyr fagkompetanse, prosessbistand og rådgivning knyttet til organisatoriske utfordringer og utviklingsprosjekter.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)